ស្រឡាញ់ខ្មែរ ត្រូវជួយជាវ CD និង VCD Original ដើម្បីជួយលើកតម្កើងវប្បធម៌និងសិល្ប៖ខ្មែរ!!

Thursday, July 12, 2012

[Kh-Pop] M CD Album Vol 44​​ "ពីរបូកមួយស្មើសូន្យ "


M CD Album Vol 44​​ (Original CD)
Artise : គូម៉ា, តាក់ម៉ា, នីកូ, ពិសិដ្ឋ & ថៃណា, ណារិទ្ធ
Released : 11/July/2012
 
Tracklist :
 ០១. ពីរបូកមួយស្មើសូន្យ (នីកូ, តាក់ម៉ា & អែនជី) 
 ០២. កុំខ្លាចអូនឈឺចាប់ (ថៃណា)
០៣. ហេតុអ្វី (នីកូ)
០៤. កុំទាន់ថែមគេម្នាក់ទៀតបានអត់ (ពិសិដ្ឋ)
០៥. អរគុណទឹកចិត្តបង (តាក់ម៉ា)
០៦. ប្រុសចរិតស្រីយ៉ាប់មែន (ថៃណា)
០៧. ពេលណាអូនយល់ពីអារម្មណ៍បង (ពិសិដ្ឋ)
០៨. កុំគិតថាពេលបងកុហក អូនមិនដឹង (តាក់ម៉ា) 
០៩. មិនបាច់នាំបងឱ្យស្រឡាញ់គេ (នីកូ) 
១០. បើគេក្បត់អូន ស្នេហ៍បងម្ដងទៀតបានទេ (ពិសិដ្ឋ)

(Total Size : 44MB)

Dear Everyone,

If you guys have any common requests, please comment here.

This way will help us process your request.

Any requests which are not related to the specific post will not be handled in here. Please kindly understand.

We would like to apology in advance in case the requests cannot be handle.

CAMSTAR Group,